Ympäristöselvitykset

Ekopolku Ay on tehnyt lukuisia laajojen ranta-asemakaavojen ja vesi- ja viemärilinjojen luonto- ja maisemaselvityksiä sekä pienialaisia kohdeselvityksiä. Ekopolku Ay:llä on yli kymmenen vuoden kokemus erityisesti kasvillisuus ja luontotyyppiselvityksistä. Asiantuntemuksemme ulottuu myös valtakunnallisten ympäristötietojärjestelmien analysointiin ja vanhojen selvitysten tietojen kokoamiseen.

Luonto-, maisema- ja ympäristöselvitysten laatiminen

Luontoarvot on huomioitava erilaisissa lupaprosesseissa. Tilanteesta riippuen tarvitaan esimerkiksi kasvillisuusselvitystä, luontotyyppiarviointia tai yksittäiseen lajiin, kuten liito-oravaan tai viitasammakkoon, kohdistuvaa selvitystä. Selvityksiä tarvitaan kun kyseessä on esimerkiksi:

  • kaavoitus
  • ympäristövaikutusten arviointi
  • Natura-arviointi
  • maa-ainesten ottolupa
  • maastoliikennereittien suunnittelu
  • metsien moninaiskäyttösuunnittelu

Yritysten ympäristövastuiden kartoitus ja riskien vähentäminen

Yrityksillä on ympäristösuojelulain mukainen selvilläolovelvollisuus aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista. Siksi on tärkeää että yritys tunnistaa mahdolliset riskit:

  • pohjavesiriskit
  • maaperän pilaantumisvaara
  • jätehuollon toimimattomuus
  • kunnan jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten vastainen toiminta

Katso listaus laadituista selvityksistä sivun oikeasta laidasta.